การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2553
..อ่านต่อ>>
 
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2552
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2552..อ่านต่อ>>
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตฯ
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 มข...อ่านต่อ>>
 
 
สกอ. 2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย บัณฑิตมีคุณภาพ พัฒนาชาติยั่งยืน
มข. สนองนโยบาย สกอ. พัฒนาระบบสหกิจศึกษาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน
นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการสัมมนาการจัดทำยุทธศาสตร์และการพัฒนาดนตรีเพื่อความเป็นเลิศณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เลขาธิการ กกอ.มอบทุนปูนซีเมนต์ิอินทรีแดง สนับสนุนโครงการอินทรีอาสาพัฒนาชนบท
สกอ.พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ
สกอ.เดินเครื่อง 2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย