สำนักงานเครือข่ายอุมดศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
40002

โทรศัพท์ : 043-202011
โทรสาร : 043-202015
e-mail :
Henet@kku.ac.th
website : http://henet.kku.ac.th                 สำนักงานเครือข่ายอุมดศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
40002

โทรศัพท์ : 043-202011
โทรสาร : 043-202015
e-mail :
Henet@kku.ac.th
website : http://henet.kku.ac.th