เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์

       เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นขุมปัญญาแห่งอีสาน สร้างสังคมอีสานและสังคมไทยให้เป็นสังคมความรู้ และสังคมอุดมปัญญา

พันธกิจ  
การส่งเสริมและสร้างความร่วมมือเพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของอุดมศึกษาไทย (National Qualification Framework: NQF) การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

                                                  ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานและคุณภาพสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนิสิต / นักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมฐานความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย   เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์

       เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นขุมปัญญาแห่งอีสาน สร้างสังคมอีสานและสังคมไทยให้เป็นสังคมความรู้ และสังคมอุดมปัญญา

พันธกิจ  
การส่งเสริมและสร้างความร่วมมือเพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของอุดมศึกษาไทย (National Qualification Framework: NQF) การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

                                                  ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานและคุณภาพสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนิสิต / นักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมฐานความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย