⇔ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
      การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยโครงการวิจัยดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนาศักยภาพการผลิต การยกระดับทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศง 2552 สกอ.ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารโครงการวิจัยให้มีการบูรณาการภารกิจผ่านเครือข่ายเพื่อการอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น

     ในการนี้เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านสมาชิกของเครือข่ายฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว มาที่ e-mail : Henet@kku.ac.th ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
     รายละเอียดเพิ่มเติม
     แบบฟอร์มแนวความคิดเบื้องต้นสำหรับนักวิจัย (concept paper)
     แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

 
           ⇔ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
      การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยโครงการวิจัยดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนาศักยภาพการผลิต การยกระดับทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศง 2552 สกอ.ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารโครงการวิจัยให้มีการบูรณาการภารกิจผ่านเครือข่ายเพื่อการอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น

     ในการนี้เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านสมาชิกของเครือข่ายฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว มาที่ e-mail : Henet@kku.ac.th ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
     รายละเอียดเพิ่มเติม
     แบบฟอร์มแนวความคิดเบื้องต้นสำหรับนักวิจัย (concept paper)
     แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)