การประชุมคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   รายละเอียด

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   รายละเอียด 

3. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551  ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   รายละเอียด

4. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552  ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  การประชุมคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   รายละเอียด

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   รายละเอียด 

3. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551  ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   รายละเอียด

4. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552  ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น