ข่าวสารจากเครือข่าย

การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2553 (09 มกราคม 2553)
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2552 (03 ตุลาคม 2552)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตฯ (03 ตุลาคม 2552)
การเสนอรายชื่อคณะทำงานในโครงการปฏิรูปการศึกษา รอบที่ 2 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (26 สิงหาคม 2552)
การประชุมการจัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในภูมิภาค (26 สิงหาคม 2552)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 (26 สิงหาคม 2552)
ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 (22 สิงหาคม 2552)
การประชุมเชิงปฏิบติการ เรื่อง "เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา กับความก้าวหน้าสู่ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ปี 2552" (24 มิถุนายน 2552)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษากับความก้าวหน้าสู่ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ปี 2552” (10 มิถุนายน 2552)
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2552 (12 พฤษภาคม 2552)
โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (05 พฤษภาคม 2552)ข่าวประชาสัมพันธ์

สกอ. 2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย บัณฑิตมีคุณภาพ พัฒนาชาติยั่งยืน (29 มิถุนายน 2552)
มข. สนองนโยบาย สกอ. พัฒนาระบบสหกิจศึกษาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน (24 มิถุนายน 2552)
นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการสัมมนาการจัดทำยุทธศาสตร์และการพัฒนาดนตรีเพื่อความเป็นเลิศณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (27 กุมภาพันธ์ 2552)
เลขาธิการ กกอ.มอบทุนปูนซีเมนต์ิอินทรีแดง สนับสนุนโครงการอินทรีอาสาพัฒนาชนบท (27 กุมภาพันธ์ 2552)
สกอ.พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ (27 กุมภาพันธ์ 2552)
สกอ.เดินเครื่อง 2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย (27 กุมภาพันธ์ 2552)


 สรุปการวิเคราะห์โครงการปี 2551

     1. โครงการสอดคล้องกัยโครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีนโยบายมอบให้เครือข่ายรับไปดำเนินการอยู่แล้ว มีดังนี้

1.1 โครงการด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย โครงการสหกิจศึกษา โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ซึ่งเครือข่ายเสนอมา ดังนี้
     1) สหกิจศึกษา 4 โครงการ ประกอบด้วย
         (1) โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติสหกิจศึกษา (อีสานล่าง)
         (2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา (อีสานล่าง)
         (3) โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา (เหนือล่าง)
         (4) การสร้างหลักสูตรสหกิจศึกษา (ใต้บน)
     2) โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ 1 โครงการ จากเครือข่ายอีสานล่าง
     3) โครงการด้านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
         (1) โครงการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
         (2) โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
         (3) โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
     4) โครงการพัฒนานิสิตนักศึกษา ประกอบด้วย
         (1) โครงการบัณฑิตอุดมคติไทย
         (2) โครงการนิสิตนักศึกษา
1.2 โครงการที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว โดยมหาวิทยาลัย/เครือข่าย ได้แก่
     1) โครงการหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป 1 โครงการ เสนอโดยอีสานล่าง
     2) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 โครงการที่สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษา ได้แก่
     1) โครงการเรียนล่วงหน้า (APP)
     2) โครงการชุมชนเข้มแข็งอุดมปัญญา ใต้บน
1.4 โครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของเครือข่าย
     1) โครงการพัฒนาเครือข่าย
     2) โครงการข้อมูลและสารสนเทศ

     2. แนวทางการเสนอขอการสนับสนุนงบประมาณ/งบประมาณที่ได้รับตามโครงการสำหรับงบประมาณ ในการเสนอของบประมาณ ควรมีแนวทางการเสนอดังนี้

2.1 ด้านการบริหาร โครงการไม่ควรเกินร้อยละ 15 (รวมค่า OVERHEAD CHARGED ถ้ามีเฉพาะสถาบันที่เป็นเจ้าของโครงการ)
2.2 ด้านการจ้างบุคลากร (ยกเว้นการจ้างที่ปรึกษา) ในกรณีที่จำเป็น ค่าจ้างบุคลากรไม่ควรเกินร้อยละ 20
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันแม่ข่าย