สกอ.พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ


 


23.02.52

รวบรวม พัฒนา และนำเสนอ : ปราณี ชื่นอารมณ์
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel (02) 610-5259  FAX (02) 354-5603, (02) 610-5290

 

วันที่โพส 27 กุมภาพันธ์ 2552