นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการสัมมนาการจัดทำยุทธศาสตร์และการพัฒนาดนตรีเพื่อความเป็นเลิศณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


 

วันที่โพส 27 กุมภาพันธ์ 2552