ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษากับความก้าวหน้าสู่ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ปี 2552”  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษากับความก้าวหน้าสู่ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ปี 2552”

เรียน  สมาชิกเครือข่ายอุดมศึกาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

           ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษากับความก้าวหน้าสู่ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ปี 2552” ในวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  ในการนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้ส่งผู้แทน1 ท่าน เข้าร่วมประชุมฯ โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2552 มายังโทรสาร 043-202015 เพื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวบรวมส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

หนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม
รายละเอียดเพิ่มเติม

                    

 

วันที่โพส 10 มิถุนายน 2552