มข. สนองนโยบาย สกอ. พัฒนาระบบสหกิจศึกษาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน


มข. สนองนโยบาย สกอ. พัฒนาระบบสหกิจศึกษาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน
เขียนโดย kkunews   
พ. 24 มิ.ย. 2552

 
ผศ.ดร. เด่นพงษ์  สุดภักดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 


รศ.ดร. กุลธิดา  ท้วมสุข
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการละวิเทศสัมพันธ์

                เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2552 ที่ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น รศ.ดร. กุลธิดา  ท้วมสุข  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการละวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาระดมสมองเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการสหกิจศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ  โดยมี ผศ.ดร. เด่นพงษ์  สุดภักดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน 
                ผศ.ดร. เด่นพงษ์  สุดภักดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้มีการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์แก่ผู้เรียน โดยให้ได้รับการฝึกปฏิบัติงานจากสถานประกอบการจริง จัดระบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  เพื่อให้บัณฑิตมีความสมบูรณ์พร้อม  มีคุณภาพและคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม   
                จากนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในฐานะเครือข่ายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความสำคัญในประโยชน์ของระบบสหกิจศึกษา   จึงได้จัด โครงการสัมมนาระดมสมองเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการสหกิจศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษากับผู้ประกอบการ   ในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขึ้น  โดยมีสถานประกอบการ จำนวน 200 แห่ง และ สถานบันการศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 23 สถาบัน เข้าร่วมในครั้งนี้ 

 

วันที่โพส 24 มิถุนายน 2552