ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553  เรียน  สมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

       ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในหัวข้อ   การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่  2   ขึ้น ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  21-23 มกราคม 2553     วิทยาเขตหนองคาย   อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย และทัศนศึกษา ณ  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านพัฒนาชนบทของนักวิจัยและนักวิชาการ และเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาชนบทและส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบททั้งในประเทศและต่างประเทศ   ตลอดจนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาชนบทที่เหมาะสมและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ  การจัดประชุมวิชาการดังกล่าว  ประกอบด้วยการประชุมทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปการนำเสนอการบรรยาย  (Oral  presentation) ภาคภาษาไทย (ระดับชาติ) และการนำเสนอภาคภาษาอังกฤษ (ระดับนานาชาติ) และการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster  Presentation) ดังรายละเอียดตามโครงการที่แนบ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ  500  คน

                                ในการนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรและหน่วยงานในกำกับได้รับทราบต่อไป

           ทั้งนี้สามาถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cscd.kku.ac.th/thai/index.php

 

วันที่โพส 22 สิงหาคม 2552