ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11เรียน     สมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
            ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีนโยบายในการจัดร่วมกับสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและวางแผนในการจัดงานประชุมวิชารร่วมกัน  ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2552 เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสาขาวิชาร่วม  ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ท่านส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมมายัง โทรสาร 0-4320-2015 ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2552

สามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่

1. หนังสือเชิญประชุม
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

 

วันที่โพส 26 สิงหาคม 2552