การประชุมการจัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในภูมิภาค       ตามที่ราชบัณฑิตยสถานได้มีโครงการจัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในภูมิภาค และราชบัณฑิตยสถานได้หารือร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ประสานงานในการจัดการประชุมว่าด้วยเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในภูมิภาค ซึ่งได้มีการจัดการประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผ่านมาแล้วนั้น

    ท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุม ได้ที่   www.charm.au.edu
ในส่วนของ List of Publications บทความหมายเลย 1486

 

วันที่โพส 26 สิงหาคม 2552