การเสนอรายชื่อคณะทำงานในโครงการปฏิรูปการศึกษา รอบที่ 2 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เรื่อง         การเสนอรายชื่อคณะทำงานในโครงการปฏิรูปการศึกษา รอบที่ 2 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เรียน      
     สมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
                 ตามที่เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วนั้น  และจากมติของที่ประชุมขอให้แต่ละมหาวิทยาลัย / สถาบัน ส่งรายชื่อคณะกรรมการ / คณะทำงานเพื่อเข้าร่วมการดำเนินโครงการปฏิรูปการศึกษา รอบที่ 2  เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี จึงขอให้มหาวิทยาลัย / สถาบันในเครือข่ายฯ เสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลางและร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการมดังกล่าวร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

สามารถดาวโหลดเอกสาร

1. ร่างรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552
2. หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.1.12/ว 490 ลงวันที่ 28 ก.ค.2 552

           

 

วันที่โพส 26 สิงหาคม 2552