ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตฯ เรื่อง    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางไกลและการสื่อสาร (Using for Life Long Learning and Blended Education) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
  เรียน   สมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ด้วยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2553-2555 ในโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางไกลและแบบผสมผสานในห้องเรียน (Cyber U) และสืบเนื่องจากการประชุมมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภูมิภาค เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2552 ณ จังหวัดสงขลาที่ผ่านมานั้น เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้รับมอบหมายให้จัดทำรายละเอียดโครงการ หลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เครือข่ายฯจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน/ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการดังกล่าว  ในวันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2552  เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่านเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย  จักขอบคุณยิ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

 

 

 

วันที่โพส 03 ตุลาคม 2552