การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2553ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ.2553 ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยโครงการวิจัยดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนาศักยภาพการผลิต การยกระดับทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศ โดยมีลักษณะการบริหารโครงการวิจัยแบบบูรณาการภารกิจผ่านเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น  ในการนี้สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ใคร่ขอแจ้งให้ท่านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวแก่นักวิจัยในหน่วยงานของท่านที่ประสงค์จะขอทุนให้จัดทำเอกสารแนวคิดเบื้องต้น(Concept Paper )โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ตามที่ส่งมาพร้อมนี้  ทั้งนี้ขอให้ส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้น(Concept Paper) มาที่ สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 1 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 หรือ E-mail : Henet@kku.ac.th   ภายในวันที่  15 มกราคม 2553 เพื่อสำนักงานฯจะได้รวบรวมส่ง สกอ.ต่อไป

สามารถดาวโหลดข้อกำหนดโครงการ( TOR)  คลิกที่นี่

และเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) คลิกที่นี่

 

วันที่โพส 09 มกราคม 2553