Download

ลำดับ รายละเอียดไฟล์ Download
1  แบบฟอร์มเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper)
word
2  ข้อกำหนดโครงการ( TOR) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2553
3  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2/2552
4  หนังสือเชิญประชุม 7 ตุลาคม 2552
5  หนังสือขอรายชื่อคณะทำงานโครงการปฏิรูปการศึกษา รอบที่ 2
6  (ร่าง)รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552
7  หนังสือเชิญประชุม 2 กันยายน 2552
8  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 2 กันยายน 2552
word
9  หนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ
10  สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
11  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่3/2551
word
12  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่2/2551
word
13  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่1/2551
word
14  ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
word
15  ข้อกำหนดโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
word
16  แบบฟอร์มเอกสารแนวคิดเบื้องต้นโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนฯ
word