ข่าวประชาสัมพันธ์

สกอ. 2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย บัณฑิตมีคุณภาพ พัฒนาชาติยั่งยืน (29 มิถุนายน 2552)
มข. สนองนโยบาย สกอ. พัฒนาระบบสหกิจศึกษาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน (24 มิถุนายน 2552)
นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการสัมมนาการจัดทำยุทธศาสตร์และการพัฒนาดนตรีเพื่อความเป็นเลิศณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (27 กุมภาพันธ์ 2552)
เลขาธิการ กกอ.มอบทุนปูนซีเมนต์ิอินทรีแดง สนับสนุนโครงการอินทรีอาสาพัฒนาชนบท (27 กุมภาพันธ์ 2552)
สกอ.พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ (27 กุมภาพันธ์ 2552)
สกอ.เดินเครื่อง 2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย (27 กุมภาพันธ์ 2552)