ข่าวเด่น

การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2553 (09 มกราคม 2553)
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2552 (03 ตุลาคม 2552)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตฯ (03 ตุลาคม 2552)
การเสนอรายชื่อคณะทำงานในโครงการปฏิรูปการศึกษา รอบที่ 2 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (26 สิงหาคม 2552)
การประชุมการจัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในภูมิภาค (26 สิงหาคม 2552)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 (26 สิงหาคม 2552)
ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 (22 สิงหาคม 2552)
การประชุมเชิงปฏิบติการ เรื่อง "เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา กับความก้าวหน้าสู่ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ปี 2552" (24 มิถุนายน 2552)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษากับความก้าวหน้าสู่ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ปี 2552” (10 มิถุนายน 2552)
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2552 (12 พฤษภาคม 2552)
โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (05 พฤษภาคม 2552)